ដំណោះស្រាយស្បែក Si-TPV

ដំណោះស្រាយស្បែក Si-TPV

ស្បែក Si-TPV Silicone vegan ផ្តល់នូវដំណោះស្រាយស្បែកដែលគ្មានសត្វ និងប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងលើកកម្ពស់គុណភាពខ្យល់ដែលមានសុខភាពល្អជាមួយនឹង VOCs ទាបបំផុត រួមបញ្ចូលគ្នានូវរូបរាងសោភ័ណភាពប្រណីតកម្រិតខ្ពស់ និងការប៉ះដែលងាយស្រួលប្រើសម្រាប់ស្បែក។