ដំណោះស្រាយ Si-TPV

ដំណោះស្រាយ Si-TPV

ពីវត្ថុធាតុដើម elastomers ដែលមានមូលដ្ឋានលើ Silicone ដែលមានមូលដ្ឋានលើ vulcanizate ថាមវន្តដើម្បីបញ្ចប់ស្បែកប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅកន្លែងតែមួយ - នោះហើយជាទាំងអស់នៅក្នុង SILIKE បង្ហាញអ្នកនូវទស្សនវិស័យ និងដំណោះស្រាយនាពេលអនាគតសម្រាប់ឧស្សាហកម្មដ៏ធំទូលាយមួយ។